ЖАМИЯТ

Термизда “Энг яхши китобхон оила” кўрик танловининг округ босқичи ўтказилди

Жануби-ғарбиймахсусҳарбий округ тасарруфидаги Қашқадарё, Бухоро ва Сурхондарё вилоятларида жойлашган ҳарбий қисм ва муассасаларда хизмат қилаётган ҳарбий хизматчилар ўртасида “Энг яхши китобхон оила” кўрик танловининг округ босқичи Термиз гарнизонида ўтказилди.

Танловдаадабиёт, бадиийасарларҳақидасўзборди, ёзувчи, адиб, шоирларҳаёти, фаолиятиданфикрларайтилди, баҳру байт завқиданбаҳрамандбўлинди.

Танловнингҳарбий қисм босқичидағолибчиққан 8 таоилатўртташартбўйичаўзаробеллашишди. Тадбирдасўзолганлариштирокчиларниқутлаб, зиёли, китобхоноилалаларнингкўпаяётганижамиятнингривожиучунмуҳимомилэканлигинитаъкидлабўтишди.

– Президентимизнингташаббусиижросиюзасиданўтказилаётганушбутанловнингокруг босқичидатомошабин сифатида 100 нафардан зиёдоилаиштирокэтди, – дейдиЖануби-ғарбий махсус ҳарбий округ хотин қизлар ва ҳарбий хизматчилар оила аъзолари билан ишлаш бўйича еткачи мутахасис Тамара Маманова. – Унингқуйибосқичлариҳамқизғинбаҳс-мунозараларга бой, кўтаринкируҳдаўтди. Ҳарбий оилаларникитобўқишгаиштиёқ, ҳавасжудакучайганиникузатдик.

Шунингучунбутанловдафақатўринолганэмас, балки барчаиштирокчиютди. У маънавиятгаошнолиги, хонадонидазиётаратибтуришибиланғолиб.

Оилалардакитобхонликучуняратилганшарт-шароитлархусусидаги видеоролик намойиши, ўзбекважаҳонадабиётиадиблариҳаётивафаолияти, ушбуасарларниқанчаликяхшибилиши, баҳру-байт кабишартларданўтгаништирокчиларгаЎзбекистонЁзувчиларуюшмасивилоятбўлимираҳбариҳакамларҳайъатинингумумийхулосасиасосидағолибларниэълонқилди.

Жумладан, Ушбу танловда учта ўрин ҳам Сурхондар вилояти ҳарбий хизматчиларига насиб қилди, “Энгяхшикитобхоноила” танловинингмутлақғолибиI даражали сержант Ҳошимжон Абдумўминов оиласитопилди. Иккинчиўринкичик сержант ДавронХушбаковлароиласиқўлгакиритди, учинчиўринIII даражали сержант Асқар Поёновлароиласиганасибэтди.

III даражали сержант Акбар АҲМЕДОВ,Термиз гарнизони

LEAVE A RESPONSE

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan